Çalışan Aydınlatma Beyanı

1. Amaç ve Kapsam

Bu belge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (buradan itibaren “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesi uyarınca, Sanal Yazılım Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin (buradan itibaren “SANAL” olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği; çalışanlarının, çalışan adaylarının, stajyerlerin kişisel verilerinin nasıl işlendiğinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Bilişim teknolojileri alanında faaliyet göstermekte olan, Akdeniz Mh. 1353 Sk. Taner İş Merkezi No:1/204 Konak/İZMİR adresinde bulunan SANAL, KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen ayrıntıda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtir.

2. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz, SANAL tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilir, kaydedebilir, saklanabilir, sınıflandırılabilir, güncellenebilir ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilir/aktarabilir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • İşe alım ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Başvurunuz ve söz konusu pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Başvuru sürecinizin şirket iç politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülmesi, sonuçlandırılması ve denetimi ile başvuruya ilişkin olarak iletişime geçilmesi,
 • Muhaberat süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Ücret politikasının yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

vb. amaçlarla işlenebilir, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanır. Söz konusu faaliyetler kapsamında SANAL, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket eder. SANAL’ın veri işleme politikası hakkında ayrıntılı bilgi için, internet sitesinde (sanal.mobi) yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

SANAL tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, başta ana şirket ve şubeler olmak üzere iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetleri yürütebilmek amacıyla destek hizmeti alınan firmalara, bağımsız denetim şirketlerine ve çeşitli hukuki yükümlülükler sebebiyle diğer üçüncü kişilere açıklanabilir/aktarabilir.

5. Yurtdışına Veri Aktarımı

SANAL tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan edilen yabancı ülkelerde mukim kişi veyahut kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca tespit ve ilan edilmiş ülkelerin dışındakilere de aktarılabilir.

6. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, iş başvuru sürecinin yürütülmesi başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla SANAL tarafından e-posta, faks, kariyer siteleri, sosyal medya, matbu form, danışmanlık firmaları, okullar ve sair kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, toplanır. Bu çerçevede kişisel veriler, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilir ve aktarılabilir.

7. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

SANAL tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitesinde (sanal.mobi) yer verilen “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu yine sitede bildirilen merkez adresine (Akdeniz Mh. 1353 Sk. Taner İş Merkezi No:1/204 Konak/İZMİR) ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu veya e-posta ile iletebilirsiniz. SANAL, niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilir işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin SANAL tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

SANAL nezdinde işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gereklidir. Bu nedenle, kişisel veri niteliğindeki bilgilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu internet sitemizde (sanal.mobi) yer verilen “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile yine site de bildirilen merkez adresimize (Akdeniz Mh. 1353 Sk. Taner İş Merkezi No:1/204 Konak/İZMİR) ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle iadeli taahhütlü posta yolu veya e-posta ile bildirebilirsiniz.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.