Örnek Dilekçe

Genel Sekreterliği’ne

17 Kasım 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca, borsanıza olan aidat borçlarımızın tamamının yapılandırılmasını talep ediyoruz.

Kanunun “31.08.2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26’ncı maddesinin 23’üncü fıkrası ile 27’nci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamının,  birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.” ve “Bu kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.

İşbu hükümleri doğrultusunda, 2009-2014 dönemine ait 680 TL. aidat anapara borcumuzu aşağıdaki ödeme tablosunda son ödeme tarihleri ve tutarları yazılı şekilde 2 eşit taksitte ödemek istiyoruz.

Bununla birlikte, anılan kanunun 4’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edileceğini bildiğimizi beyan ederiz.

Ayrıca yapılandırılan borçlarımızla ilgili olarak dava açmayacağımızı, kanun yollarına başvurmayacağımızı ve/veya açmış olduğumuz tüm davalardan vazgeçtiğimizi bildirir gereğinin yapılmasını arz ederiz.

Saygılarımla

 

FİRMA UNVANI:LTD. ŞTİ.
VERGİ NO: 
ÜYE SİCİL NO: 
FİRMA ADRESİ: 
YETKİ SAHİBİ ADI: 
TELEFONU: 

 

SIRA NOTAKSİT TUTARISON ÖDEME TARİHİ
1340 TL28.02.2021
2340 TL31.03.2021

 

Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.