Yeni İş Yeri Açanlara 1 Yıl Süre İle Prim Desteği

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Diğer vergi barışı kanunlarından pek farkı olmayan kanun, 31.03.2018 tarih ve öncesi vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerle birlikte bazı kanunlarda da değişiklik yapan hükümler içermektedir.

Bu kanunla 18-29 yaş aralığında 4b (Bağ-Kur) kapsamında yeni iş yeri açanlara 1/6/2018 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile prim desteği getirilmiştir.

Buna ilişkin kanun maddesi;

MADDE 22- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

İlgili kanunla alacakların yapılandırılmasına ilişkin bazı hükümlerin kısa özeti;  

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

•  Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

 Vergi Usul Kanunu  ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen,31 Mart 2018 tarihinden önceki dönemlere, dayanan tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları,  

•  Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin; 

Sigorta primi,
Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
İşsizlik sigortası primi,
Sosyal güvenlik destek primi
İsteğe bağlı sigorta primleri,
Topluluk sigortası primi,
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
İdari para cezaları,
Damga vergisi,

Özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı … bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

• İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları, 

• Belediyelerin;  31 Mart 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil)  önce  olduğu  hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,

• 31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmemiş olan;

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları,

- Esnaf ve Sanatkarların aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı,

 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları,

 - Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların barolara olan aidat borçları  ….yapılandırma kapsamındadır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Kanuna göre geçmiş beş yıl için gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi  ve gelir, kurum stopajları için matrah  artırımı yapılabilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

2013 takvim yılı için %35,
2014 takvim yılı için %30,
2015 takvim yılı için %25,
2016 takvim yılı için %20,
2017 takvim yılı için %15 oranından az olmamak üzere matrah artırımında bulunabilecekler.

Matrah artırımı yapılacak yıl / yıllar için vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır.

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar,

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar,

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili işletme kayıtlarının Kanun hükümleri doğrultusunda fiili duruma uygun hale getirilmesi halinde geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

BAŞVURU YERİ VE ZAMANI, ÖDEME SÜRELERİ  

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine,  belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı tarihini izleyen dördüncü aydan başlamak üzere,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere,

Diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

YENİ İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN GETİRİLEN TEŞVİK

Bu kanunla 18-29 yaş aralığında 4b (Bağ-Kur) kapsamında yeni iş yeri açanlara 1 yıl süre ile prim desteği getirildi.

01.06.2018 5668

Yorumlar

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Sanal Yazılım Ltd. veya sanal.mobi sorumlu tutulamaz. Yorumda ad-soyadınız anonimleştirilerek gösterilir, e-posta adresiniz ise yayınlanmaz.
Kullanıcı deneyimini geliştirmek, site kullanımını analiz etmek ve pazarlama çabalarımıza yardımcı olmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atmaya devam ederek veya bu bilgilendirmeyi kapatarak, Çerez Politikası`nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz.